Raporty WZA 2010

Relacje Inwestorskie

Raporty WZA 2010

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blue Tax Group S.A. zwołanego na 20.09.2010r.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Projekty uchwał

Projekty uchwał na ZWZA 20.09.2010 283.18 Kb

Wzór pełnomocnictwa

Wzór Pełnomocnictwa 151.02 Kb

Zarząd Blue Tax Group S.A. informuje, że w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia Spółka Blue Tax Group S.A. posiada łącznie 25 200 000 sztuk akcji serii A i B, w tym 12 700 000 sztuk akcji uprzywilejowanych (imiennych) serii A i 12 500 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B. W związku z tym Spółka posiada 37 900 000 głosów.Oznacza to, że Spółka posiada 35,80% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 39,56% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwały podjęte na ZWZA Blue Tax Group S.A. dnia 20.września 2010r.

Treść uchwał podjętych na ZWZA 20.09.2010 1.53 Mb