biuro@beleafsa.pl

PL  /  EN

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie BLUE TAX GROUP S.A. (PLBLTXG00010)

Relacje inwestorskie

RB_ASO: Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
Data: 2022-11-28
Firma: BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 2022
Data sporządzenia: 2022-11-28
Skrócona nazwa emitenta
BLUE TAX GROUP S.A.
Temat
Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Blue Tax Group S.A. _dalej „Emitent”_ informuje, że 28 listopada 2022 r. otrzymał od spółki Blue Timber S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:

„…Niniejszym zawiadamiam Spółkę o przekroczeniu przez Zawiadamiającego progu 50,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki _notowanej na rynku NewConnect_ _…_. Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez Zawiadamiającego w dniu 24 listopada 2022 r., w wyniku umowy cywilnoprawnej poza rynkiem NewConnect łącznie 643.092 akcji Spółki. Przed Transakcją Zawiadamiający posiadał 13.939 akcji Spółki, stanowiących 0,99% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 13.939 głosów w Spółce, co stanowiło 0,84% ogólnej liczby głosów w Spółce. Aktualnie Zawiadamiający posiada 657.031 akcji Spółki, stanowiących 46,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do wykonywania 911.031 głosów w Spółce, co stanowi 55,08% ogólnej liczby głosów w Spółce…”

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLUE TAX GROUP S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-672 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Legnicka 33B/3
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
info@bluetax.pl www.bluetax.pl
_e-mail_ _www_
8951740551 932633100
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-28 Malwina Stanisławska Prezes Zarządu
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLUE TAX GROUP S.A.
Tytul Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 53-672
Miasto Wrocław
Ulica Legnicka
Nr 33B/3
Tel.
Fax
e-mail info@bluetax.pl
NIP 8951740551
REGON 932633100
Data sporzadzenia 2022-11-28
Rok biezacy 2022
Numer 7
adres www www.bluetax.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.