RB_ASO: Informacji uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
Data: 2022-12-02
Firma: BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr112022
Data sporządzenia:2022-12-02
Skrócona nazwa emitenta
BLUE TAX GROUP S.A.
Temat
Informacji uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. informuje, że 1 grudnia 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie _odebrane 2 grudnia 2022 r._ od Macieja Ujejskiego w trybie artykułu 69 Ustawy o ofercie o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej jako: „Ustawa o Ofercie”_, niniejszym zawiadamiam Spółkę oraz Komisję o przekroczeniu przez Zawiadamiającego _bezpośrednio oraz pośrednio_ progu 50,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki _notowanej na rynku NewConnect_.

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału _pośrednio i bezpośrednio_ która spowodowała przekroczenie progu 50,00%, została spowodowana nabyciem przez podmiot zależny Zawiadamiającego _Blue Timber S.A. z siedzibą w Krakowie_ w dniu 24 listopada 2022 r., w wyniku umowy cywilnoprawnej poza rynkiem NewConnect łącznie 643.092 _słownie: sześciuset czterdziestu trzech tysięcy dziewięćdziesięciu dwóch_ akcji Spółki _dalej jako: „Transakcja”_.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zawarciem Transakcji:
-Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 69.570 _słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt_ akcji Spółki, stanowiących 4,97% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 69.570 głosów w Spółce, co stanowiło 4,21% ogólnej liczby głosów w Spółce, oraz
-pośrednio przez podmiot zależny _Blue Timber S.A. z siedzibą w Krakowie_ Zawiadamiający posiadał 13.939 _słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć_ akcji Spółki, stanowiących 0,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do wykonywania 13.939 głosów w Spółce, co stanowiło 0,84% ogólnej liczby głosów w Spółce,
Zawiadamiający oraz Blue Timber S.A. z siedzibą w Krakowie posiadali łącznie 83.509 _słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięć_ akcji Spółki, stanowiących 5,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do wykonywania łącznie 83.509 głosów w Spółce, co stanowiło 5,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
– Joanna Ujejska jako podmiot o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, posiadała 14.391 _słownie: czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden_ akcji Spółki, stanowiących 1,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do wykonywania 14.391 głosów w Spółce, co stanowiło 0,87% ogólnej liczby głosów w Spółce,
– Sebastian Ujejski jako podmiot o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, posiadał bezpośrednio 53.502 _słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwie_ akcje Spółki, stanowiące 3,82% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do wykonywania 53.502 głosów w Spółce, co stanowiło 3,23% ogólnej liczby głosów w Spółce,
Zawiadamiający, Blue Timber S.A. z siedzibą w Krakowie, Joanna Ujejska, Sebastian Ujejski posiadali łącznie: 151.402 _słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwie_ akcje Spółki, stanowiące 10,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do wykonywania łącznie 151.402 głosów w Spółce, co stanowiło 9,15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie:
– Zawiadamiający posiada bezpośrednio 69.570 _słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt_ akcji Spółki, stanowiących 4,97 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 69.570 głosów w Spółce, co stanowi 4,21 % ogólnej liczby głosów w Spółce, oraz
– pośrednio przez podmiot zależny _Blue Timber S.A. z siedzibą w Krakowie_ posiada 660.531 _słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden_ akcji Spółki, stanowiących 47.18 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do wykonywania 914.531 _słownie: dziewięciuset czternastu tysięcy pięciuset trzydziestu jeden_ głosów w Spółce, co stanowi 55,29 % ogólnej liczby głosów w Spółce,
Zawiadamiający oraz Blue Timber S.A. z siedzibą w Krakowie posiadają łącznie: 730.101 _słownie: siedemset trzydzieści tysięcy sto jeden_ akcji Spółki, stanowiących 52,15 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do wykonywania łącznie 984.101 _słownie: dziewięciuset osiemdziesięciu czterech tysięcy stu jeden_ głosów w Spółce, co stanowi 59,50 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
– Joanna Ujejska jako podmiot o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, posiada 14.391 _słownie: czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden_ akcji Spółki, stanowiących 1,03 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do wykonywania 14.391 głosów w Spółce, co stanowi 0,87 % ogólnej liczby głosów w Spółce,
– Sebastian Ujejski jako podmiot o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, posiada bezpośrednio 53.502 _słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwie_ akcje Spółki, stanowiące 3,82 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do wykonywania 53.502 głosów w Spółce, co stanowi 3,23 % ogólnej liczby głosów w Spółce,
Zawiadamiający, Blue Timber S.A. z siedzibą w Krakowie, Joanna Ujejska, Sebastian Ujejski posiadają łącznie: 797.994 _słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery_ akcje Spółki, stanowiące 57,00 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do wykonywania łącznie 1.051.994 _słownie: jednego miliona pięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu czterech_ głosów w Spółce, co stanowi 63,60 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Blue Timber S.A. z siedzibą w Krakowie – podmiot zależny Zawiadamiającego.
Nie istnieją żadne podmioty zależne od Blue Timber S.A. z siedzibą w Krakowie, Joanny Ujejskiej oraz Sebastiana Ujejskiego.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0 głosów, co stanowi 0% ogólnej liczby głosów.
1.051.994 _słownie: jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery_ głosy w Spółce, co stanowi 63,60 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLUE TAX GROUP S.A.Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-672Wrocław
_kod pocztowy__miejscowość_
Legnicka33B/3
_ulica__numer_
_telefon__fax_
info@bluetax.plwww.bluetax.pl
_e-mail__www_
8951740551932633100
_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-12-02Malwina StanisławskaPrezes Zarządu
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaBLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaBLUE TAX GROUP S.A.
TytulInformacji uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
SektorFinanse inne (fin)
Kod53-672
MiastoWrocław
UlicaLegnicka
Nr33B/3
Tel.
Fax
e-mailinfo@bluetax.pl
NIP8951740551
REGON932633100
Data sporzadzenia2022-12-02
Rok biezacy2022
Numer11
adres wwwwww.bluetax.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA2022 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.