biuro@beleafsa.pl

PL  /  EN

Informacji uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie BLUE TAX GROUP S.A. (PLBLTXG00010)

Relacje inwestorskie

RB_ASO: Informacji uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
Data: 2022-11-30
Firma: BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 2022
Data sporządzenia: 2022-11-30
Skrócona nazwa emitenta
BLUE TAX GROUP S.A.
Temat
Informacji uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Blue Tax Group S.A. _dalej „Emitent”_ informuje, że 29 listopada 2022 r. otrzymał od Mirosława Stanisławskiego zawiadomienie o następującej treści:

„W imieniu własnym na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej powoływana jako: „ustawa o ofercie publicznej”_, niniejszym zawiadamiam Spółkę oraz Komisję o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce_…_
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana następującymi zdarzeniami:
1. dnia 21.11.2022 r. Zawiadamiający nabył 30.000 akcji Spółki,
2. dnia 22.11.2022 r. Zawiadamiający nabył 94.981 akcji Spółki,
3. dnia 24.11.2022 r. Zawiadamiający zbył 643.092 akcji Spółki,
w wyniku umów cywilnoprawnych poza rynkiem NewConnect.
Przed ww. transakcjami Zawiadamiający posiadał: 518.111 akcji Spółki: 254.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu oraz 264.111 akcji na okaziciela serii B, nieuprzywilejowanych, dopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym NewConnect, uprawniających łącznie do wykonywania 772.111 głosów, co z kolei stanowiło 37,01% w kapitale zakładowym spółki oraz 46,68% w ogólnej liczbie głosów.
Po ww. transakcjach Zawiadamiający posiada 0 akcji, co stanowi 0% ogólnej liczby głosów…”

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLUE TAX GROUP S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-672 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Legnicka 33B/3
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
info@bluetax.pl www.bluetax.pl
_e-mail_ _www_
8951740551 932633100
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-30 Malwina Stanisławska Prezes Zarządu
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLUE TAX GROUP S.A.
Tytul Informacji uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 53-672
Miasto Wrocław
Ulica Legnicka
Nr 33B/3
Tel.
Fax
e-mail info@bluetax.pl
NIP 8951740551
REGON 932633100
Data sporzadzenia 2022-11-30
Rok biezacy 2022
Numer 10
adres www www.bluetax.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.