Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego za II kwartał 2020 roku.

4 sierpnia 2020 r. Spółka przekazała raport kwartalny za II kwartał 2020, który zawierał skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych w zakresie oznaczonym literami i cyframi rzymskimi w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Korekta raportu przekazana w dniu dzisiejszym zawiera dane uszczegóławiające skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe w zakresie oznaczonym cyframi arabskimi w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Jednocześnie informujmy, że kwartalne dane finansowe w porównaniu do raportu z dnia 5 sierpnia 2020 r. nie uległy zmianie.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

II kwartał 2020 – korekta.pdf