Zarząd Blue Tax Group S.A. w załączeniu przekazuje raport roczny za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu

Załączniki:

BTG_Sprawozdanie finansowe 2018.pdf

BTG_Informacja dodatkowa 2018.pdf

BTG_Sprawozdanie Zarządu 2018.pdf

BTG_Sprawozdanie biegłego rewidenta 2018.pdf