Zarząd Blue Tax Group S.A. w załączeniu przekazuje raport roczny za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

BTG – Sprawozdanie finansowe 2019.pdf

BTG – Informacja dodatkowa 2019.pdf

BTG – Sprawozdanie Zarządu 2019.pdf

BTG – Sprawozdanie z badania.pdf