Zarząd Blue Tax Group S.A. w załączeniu przekazuje raport roczny za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

BTG_Sprawozdanie finansowe_2020.pdf

BTG_Informacja dodatkowa_2020.pdf

BTG_Sprawozdanie Zarządu_2020.pdf

BTG_Sprawozdanie z badania_2020.pdf