Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. informuję, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o rejestracji przez sąd zmiany wartości nominalnej akcji z dotychczasowej wartości 0,01 zł (słownie: 1 grosz) do nowej wartości 1,00 zł (słownie:1 złoty). Jednocześnie zmianie uległa struktura akcji i wygląda następująco:

  • 254.000 sztuk akcji serii A imiennych o wartości nominalnej 254.000,00 zł,
  • 1.146.000 sztuk akcji serii B na okaziciela o wartości nominalnej 1.146.000,00 zł,

Łącznie kapitał podstawowy Spółki nie zmienił się i wynosi 1.400.000,00 zł.

Obecnie Zarząd przy współpracy z Radą Nadzorczą podjął działania zmierzające do scalenia akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

  • Malwina Stanisławska – Prezes Zarządu